Mærkesager

Kommunalpolitisk program 2022 - 2025

Sammen om Ringsted

Socialdemokratiet ønsker en samfundsudvikling, hvor det enkelte menneske sikres frihed under ansvar for fællesskabet.

Socialdemokratiet ønsker at sikre en fortsat udvikling af en grøn kommune.

Socialdemokratiet vil sikre en sund økonomisk politik, hvor der er balance imellem indtægter og udgifter. Vi vil arbejde langsigtet og sikre sammenhæng mellem planlægning og de økonomiske muligheder.


Vi vil arbejde for en ansvarlig og retfærdig økonomisk politik, som skal være fundamentet for en sund økonomi i Ringsted.

En langsigtet økonomisk politik der bygger på stabilitet, som skal være grundlaget for de politiske og administrative beslutninger. Beslutninger, der skal skabe udvikling af Ringsted Kommune og sikre tryghed og sikkerhed for borgerne.

Vi sætter velfærden først – og vi arbejder for at fastholde og udvikle kvaliteten i den kommunale service.

Vi vil arbejde for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere til Ringsted Kommune.

Det betyder for os at:

 • Vi prioriterer velfærd før skattelettelser.
 • Kommunen skal have en langsigtet og realistisk økonomisk politik.
 • Der skal være plads til god borgerservice af høj kvalitet, hvor vi sætter borgeren i centrum.
 • Der skal skabes økonomi til vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen i årene fremover.

Socialdemokratiet ønsker, at det skal være attraktivt at drive virksomhed og detailhandel i Ringsted Kommune.

Socialdemokratiet ønsker en kommune med et bæredygtigt erhvervsliv og en varieret detailhandel. hvor det er kommunen og borgerne der styrer udviklingen, så vores erhvervsliv og handelsliv svarer til de behov og ønsker, som borgerne har.

Det betyder for os at:

 • der fortsat skal arbejdes aktivt for en væsentlig udbygning af erhvervslivet og detailhandlen i Ringsted Kommune, så der skabes varige lokale arbejdspladser.
 • hvis virksomhederne ønsker at etablere sig uden for erhvervsområderne, skal det ske således, at et rent miljø bevares og bygninger opføres med størst mulig hensyntagen til de landskabelige værdier.
 • kommunen samarbejder aktivt med erhvervsforeninger og centerforeninger for at sikre den bedst mulige service til virksomhederne, og kommunen skal have medarbejdere med de rette kompetencer, som kan yde denne service.

Socialdemokratiet ønsker en langsigtet planlægning af såvel boligudbygning, erhvervsbyggeri og infrastruktur med fokus på, at Ringsted kommune består af store og små bysamfund. Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med Landbyforum, grundejerforeninger, boligselskaber og bylaug samt inddragelse af borgerne.

Det betyder for os at:

 • der skal arbejdes hen imod et bredt varieret boligudbud, hvor lejeboliger/almene boliger skal prioriteres.
 • der skal føres en aktiv politik om køb af jord. Det skal sikre en målrettet styring af byudviklingen, med etablering af boliger for alle indtægtsgrupper.
 • Der skal indtænkes institutioner i nye boligområder, således at der er pasningsmuligheder i nærområdet.
 • vi skal sikre et veludbygget vej- og stisystem i hele Ringsted Kommune, både rekreative trampestier og trafikcykelstier. Fokus skal endvidere være på at skabe sikre skoleveje.
 • landsbyerne skal bevares, og deres selvstændighed skal respekteres via de eksisterende landsbyforeninger og landsbyforum.
 • borgerne skal inddrages tidligt når Planstrategi og Kommuneplan bliver udarbejdet.
 • den offentlige trafik skal konstant være i fokus, så borgerne får de bedste muligheder for at transport i hele kommunen.

Socialdemokratiet vil sikre en fortsat udvikling af en grøn og smuk kommune.

Det betyder for os at:

 • vi skal fortsat etablere grønne og rekreative boligmiljøer.
 • vi skal sikre et reelt samarbejde med landsbyforum og naturfredningsorganisationer, og høringer skal foretages tidligt i den politiske proces.
 • vi skal arbejde for at sikre et rent og sundt miljø.
 • vi vil arbejde for en kommunal ressourcestrategi med fokus på reduktion af ressourceforbrug og øget genbrug.
 • vi vil fortsætte arbejdet for at sikre effektive tiltag for beskyttelse mod de klimatiske forandringer.
 • vi vil fortsat arbejde for, at borgerne i højere grad drager omsorg for afledning af regnvand på egen grund, således at vores kloaksystem og vandrensningsanlæg belastes mindst muligt.
 • vi vil arbejde for, at Ringsted Kommune når målene for reduceringen af CO2.
 • vi vil arbejde for mere fjernvarme, baseret på ikke fossile brændstoffer.
 • vi vil fortsætte arbejdet med at øge borgernes muligheder for at benytte naturen og landskabet i Ringsted Kommune.
 • affald skal sorteres så tæt på borgerne som muligt.

Børn er vores fremtid. Derfor er besparelser på børneområdet en forringelse af vores fælles fremtid.

Børn har ikke kun brug for at blive passet. Børn har brug for at få de bedst mulige rammer for at udvikle sig: fysisk, intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt og kreativt. Børn har brug for rammer, hvor de kan vokse, erkende egne muligheder og udvikle deres talenter.

Det betyder for os at:

 • pladsgaranti er en selvfølgelighed.
 • at børnene skal kunne tilbydes pasning i nærområdet.
 • alle børn skal mødes af en personlig udfordring, som er tilpasset til at fremme udviklingen af det enkelte barn.
 • der stilles krav til børnenes omgivelser, både fysisk og psykisk, og personalet skal tilegne sig den fornødne efteruddannelse til at imødekomme disse krav.
 • legepladserne i institutionerne er af en sådan sikkerhedsmæssig og pædagogisk standard, at de udfordrer det enkelte barn.
 • brugerbetaling begrænses, så det ikke afhænger af forældrenes økonomi, om børnene kan deltage i de forskellige tilbud, eksempelvis madordninger, hytteture og foreningsliv.
 • tiltag, der tilgodeser fysiske og musikalske aktiviteter, fremmes.
 • behovet for variable åbningstider i vore institutioner skal være til stede, da Ringsted er en pendlerkommune og dermed skal tilgodese forældre, der arbejder både aften og nat samt i weekender.
 • der sikres sammenhæng og helhed i børnenes liv fra dagpleje/vuggestue over børnehave, SFO og skole til den unges start på en ungdomsuddannelse.
 • dagplejen fortsat er et pasningstilbud i Ringsted Kommune.
 • der fokuseres på indsatsen for udsatte og sårbare børn og unge.
 • vi vil målrettet sikre de bedste muligheder for børn der mistrives.

Socialdemokratiets vision for skole- uddannelsesområdet er klart:

Skolen skal udvikle børnene til kompetente voksne, som skal kunne læse, regne, stave, undre sig, stille spørgsmål, analysere, vurdere, tage stilling, samarbejde, tilegne sig ny viden, m.v.

Samtidig skal skolen kunne udvikle vores børn til at kunne anvende deres viden til problemløsning og til at se de kreative løsninger. Skolen skal sikre, at børn udvikler deres lyst og evne til at lære resten af livet og sikre, at børn bliver hele mennesker.

Vi vil fokusere på at løfte fagligheden hos alle børn, herunder især de svage elever, så alle børn står bedst muligt rustet overfor fremtiden.

Det er Socialdemokratiets mål, at Ringsteds skoler med deres forskelligheder opleves som én kommunal skoleenhed.

Det betyder for os at:

 • børn og forældrene har respekt for undervisningen.
 • personale- forældre- og elevindflydelsen på skolens daglige drift skal styrkes.
 • der skal sikres uddannelse til alle.
 • undervisning og ”ud af huset” aktiviteter ikke skal være baseret på forældrebetaling.
 • vi skal fastholde en bred vifte af specialundervisning, og de nødvendige ressourcer skal være til rådighed for de børn, der har behov for det.
 • vi vil møde barnet der, hvor det er, og holde fokus på inklusion hvor det er muligt. Vi vil løbende evaluere inklusionsindsatsen.
 • 10. klassecenteret skal bevares og gøres til indgangen på en ungdomsuddannelse frem for afslutningen på folkeskolen.
 • skolens muligheder for udvikling af videre- og efteruddannelse af lærerne skal tilpasses den nye skolereform.
 • der skal arbejdes hen mod moderne undervisningslokaler, som passer til undervisningen efter skolereformen.
 • der skal fortsat afsættes ressourcer af til renovering og modernisering af kommunens skolebygninger.
 • skolestrukturen skal løbende evalueres og tilpasses for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.
 • Ungringsted fortsat skal være en skole med flere afdelinger og med det varierede udbud af forskellige kurser, som finder sted i dag.
 • Musikskolen skal forsat være en velfungerende musikskole, som en samlet god skole i Ringsted for alle børn og unge.
 • betalingen for at deltage i musikskolen må ikke være så høj, at prisen udelukker nogen fra at deltage.

Socialdemokratiet ønsker en aktiv og udfordrende ældrepolitik. Vi ønsker at sikre et værdigt ældre liv, med en ansvarlig og respektfuld ældrepolitik.

Socialdemokratiet vil til stadighed udvikle en værdig ældrepolitik, der garanterer, at ældre får den nødvendige hjælp, omsorg  og pleje.

Overordnet set skal hjælpen først og fremmest tilgodese behovene hos de svageste ældre, men samtidig skal den aktiverende og forebyggende indsats prioriteres højt, så borgerne derved kan forblive selvhjulpne langt op i årene og bevare en høj livskvalitet.

Det betyder for os at:

 • der skal ydes en behovsorienteret og fleksibel hjemmehjælp, med en visiteret rengøring.
 • arbejdet med faste selvstyrende teams skal udvikles og omfatte  hele kommunen.
 • hjemmeplejen skal organiseres, så personalet og de ældre har størst mulig indflydelse på og ansvar for arbejdets tilrettelæggelse.
 • der skal sikres kompetenceudvikling og uddannelse af vores personale i pleje og sundhed.
 • der skal være mindre registrering og kontrol og mere tid til den enkelte.
 • der skal være mulighed for genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 • der skal sikres det nødvendige antal aflastningsboliger, og aflastning i egen bolig skal være en mulighed.
 • der skal sikres uddannelse af personale til at tage sig af ældre med sindslidelser.
 • der skal være et tilbud om kontakt til den ældre i eget hjem, evt. via hotline eller hjemmebesøg.
 • der skal være meningsfyldte tilbud om aktiviteter på alle kommunens plejecentre.
 • den kommunale madordning skal indeholde god, sund og nærende mad til en overkommelig pris.
 • vi vil gennem foreninger og organisationer støtte og styrke kommunens mange forskellige tilbud til selvhjulpne borgere.
 • vi vil støtte op om Ældrerådets arbejde, og vi vil være et aktivt talerør for dem i den politiske proces.
 • det skal være trygt at blive og være gammel i Ringsted kommune

Socialdemokratiet mener, at alle har ret til et sundt liv.

Ringsted Kommune skal påtage sig en stor og aktiv rolle i forbindelse med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Det vil få en positiv betydning for borgernes livskvalitet.

Det betyder for os at:

 • vi vil sikre et sundhedsvæsen med lige adgang for alle borgere.
 • det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde skal organiseres således, at det Sundhedsfaglige personale kommer så tæt på borgeren som muligt og at videndeling om den enkelte borger er i centrum.
 • sundhedshuset forsat skal være for alle og indeholde mange forskellige sundheds og forebyggende ydelser.
 • vi skal give hurtig og målrettet genoptræning efter endt sygdomsforløb så borgeren kan komme hurtig videre med sit liv.
 • vi vil opprioritere forebyggelsen af uhensigtsmæssige indlæggelser.
 • der skal være fokus på sund kost i kommunens skoler og institutioner. Sund kost vil forbedre børnenes indlæringsmuligheder.
 • motion skal være i fokus for alle aldersgrupper.
 • det ikke skal være nødvendigt at tegne supplerende sundhedsforsikringer.
 • sundhedspleje- og skolelægeordningen samt skoletandplejen skal omfatte både forebyggelse og behandling. Dette skal sikre fysisk trivsel for de kommende generationer.
 • der skal arbejdes opsøgende omkring misbrug, ikke mindst i skolerne og i ungdomsklubberne.
 • Der skal være åbne tilbud til misbrugerne.
 • der skal fortsat være et gratis rygestopkursus for borgere, der gerne vil holde op med at ryge.
 • vi vil støtte politisk op om aktiviteter, der kan være med til, at forebygge ensomhed.

Socialdemokratiet vil medvirke til, at rammerne for handicappede medborgere er optimale, således at en større eller mindre fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke udelukker borgeren fra fællesskabet og et meningsfyldt liv.

Vores offentlige bygninger skal opfylde tilgængelighedsstandarden.

Det betyder for os at:

 • handicappede skal have samme muligheder som borgerne i øvrigt, når det gælder boligforhold, job, uddannelse og fritidsaktiviteter.
 • kompenserende støtte skal målrettes den enkeltes behov, så indsatsen bliver så effektfuld som muligt. Arbejdet skal foregå i tæt dialog med borgeren.
 • vi gennem en tidlig forebyggende vejledning og rådgivning vil reducerer generne i familier med et handicappet barn.
 • vi vil støtte og hjælpe børn og unge af psykisk syge forældre og forældre med misbrug.
 • Ringsted kommune skal have øget fokus på børn og unge med psykiske lidelser. 
 • vi vil sikre, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem socialpsykiatrien, regionspsykiatrien og kommunens rådgivningscenter.
 • vi vil fremme dialogen og det gensidige samarbejde med kommunens handicapråd.
 • kommunens Handicap Politik skal evalueres løbende.

Socialdemokratiet mener, at det at have en meningsfyldt beskæftigelse er en grundlæggende del af ethvert menneskes mulighed for, at skabe sig en tilværelse.

Vi vil derfor arbejde for at sikre så mange som muligt et arbejde. Vi vil arbejde for en aktiv beskæftigelsespolitik for alle uanset alder, etnisk oprindelse og køn.

Det betyder for os at:

 • borgerne i Ringsted Kommune skal møde et jobcenter, der er til for dem, hvis de bliver ledige og har behov for hjælp.
 • vi skal sikre, at den ledige borger modtager en individuel og respektfuld vejledning i forhold til den samlede situation de står i.
 • jobcentrene, som en kommunal ordning, skal hele tiden have en særlig bevågenhed og ikke privatiseres.
 • jobcentret skal samarbejde med de faglige organisationer og A-kasserne for at skabe de bedste resultater til glæde for de ledige.
 • unge ledige skal tilbydes uddannelse og hjælpes til at komme ind på et uddannelsessted.
 • borgere på overførselsindkomst eller borgere, som på anden måde har mistet tilhørsforholdet til arbejdsmarkedet, ikke må blive sat uden for fællesskabet, men skal tilbydes en individuel hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
 • flere arbejdsgivere og virksomheder skal være med til at styrke aktiveringen af de ledige, så de kan komme i ordinært arbejde.
 • lediges uddannelse og evt. løbende efteruddannelse af dem, der er i arbejde, opprioriteres.
 • borgerne skal have mulighed for, at dygtiggøre sig igennem livslang uddannelse.
 • Ringsted Kommune skal gå forrest med hensyn til arbejdsmiljø, livslang uddannelse og en moderne personalepolitik for alle aldersgrupper.
 • der skal være fokus på at tilpasse beskæftigelsesgraden for sårbare og udsatte borgere. 
 • jobcentret og det lokale beskæftigelsesråd løbende tilpasses de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet.
 • jobcentret og de lokale virksomheder skal skabe et tættere samarbejde om en aktiv job- og arbejdsformidling, også for at blive bedre til at matche ledig og virksomhed.

Socialdemokratiet ønsker en beskæftigelsesorienteret socialpolitisk indsats, som er målrettet mod det private og det offentlige arbejdsmarked med udgangspunkt i den enkelte borgers liv, behov og ønsker.

Koordineringen mellem arbejdes-, erhvervs-, uddannelses- og socialområdet skal sikres og udvikles i et fleksibelt system med fokus på tilpasning til de aktuelle behov.

Det betyder for os at:

 • strategien skal bygges op om forebyggelse, fastholdelse og integration.
 • kommunen skal lave planer for den enkelte der sikrer vejen tilbage til ordinær beskæftigelse gennem vejledning, aktivering og uddannelse.
 • et aktivt opsøgende arbejde i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, skal sikre arbejdspladser til ledige.
 • der skal indgås sociale partnerskabsaftaler mellem erhvervslivet og kommunale virksomheder med henblik på virksomhedsrevalidering og arbejdsprøvning. Der skal sikres bedre vilkår for fysisk og psykisk handicappede med tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder mulighed for en variabel beskæftigelsesgrad. 
 • der skal være krav om sociale klausuler i alle kommunens udbud, idet krav herom skal indarbejdes i udbudsbetingelser og i kontrakter med eksterne aktører.

Ringsted Kommune er, som servicevirksomhed for borgerne og erhvervslivet, i sig selv den største arbejdsplads i kommunen.

Det er en forudsætning for, at medarbejderne kan løse opgaverne, at de besidder den nødvendige faglige viden og indsigt, og at de gives de arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, der er nødvendige for en kvalificeret indsats.

Det betyder for os at:

 • medarbejderne skal tilbydes mulighed for at udvikle sine faglige og sociale kompetencer.
 • den nødvendige frihed med løn til at varetage funktionen som tillidsrepræsentant skal være til rådighed.
 • der skal være et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, bl.a. gennem størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation.
 • medarbejderne skal sikres tryghed i ansættelsen. Her vil vi især være opmærksomme på de organisatoriske forandringer, der hele tiden foregår i den kommunale verden.

Socialdemokratiet mener, at udlicitering aldrig må blive et mål i sig selv. Det må derfor kun bruges som et middel til opgaveløsning under de til enhver tid givne økonomiske rammer.

Ved udbud skal der fokuseres på kvalitetsmål og kvalitetsstyring. Udlicitering må ikke medføre en skjult eller utilsigtet serviceforringelse.

De offentlige virksomheder skal have mulighed for at byde på egne opgaver.

Det betyder for os at:

 • der skal sikres en klar udbudspolitik, da en sådan er afgørende for at sikre reelle udbudsforløb og de bedst mulige vilkår for medarbejdere både før, under og efter udlicitering.
 • der ikke bliver udlicitering af personlig pleje og omsorg.
 • velfærd ikke skal gøres til en handelsvare, hvor det bliver økonomisk formåen, der bliver afgørende frem for borgerens personlige behov.
 • der skal være politisk repræsentation i bestyrelserne for de kommunale selskaber (§60-IS-A/S). Dette skal sikre demokratiet og den tætte borgerindflydelse.
 • det skal sikres, at arbejdet udføres på danske overenskomstvilkår.
 • der i udbudspolitikken skal stilles krav om kædeansvar og sociale klausuler.
 • social dumping skal bekæmpes og ILO konventionen 94 skal følges.
 • der skal ske virksomhedsoverdragelse af det kommunale personale ved alle kommunale selskabsdannelser.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at alle nye borgere integreres i lokalsamfundet.

Kommunen skal tilbyde borgere med udenlandsk oprindelse i alle aldersgrupper danskkurser og andre relevante aktiviteter, der bidrager til, at de integreres i det danske samfund og opnår varig beskæftigelse. Målet om danskundervisning skal følges op af en nem adgang til relevante kurser.

Det betyder for os at:

 • vi vil arbejde for en aktiv dialog med indvandrere, flygtninge og deres organisationer om den fælles opgave, som det er at sikre gode forhold for alle borgere.
 • vi vil samarbejde med de lokale flygtningenetværk.
 • vi vil arbejde for, at det danske samfunds grundlæggende værdier accepteres og respekteres af alle.
 • vi vil skabe rammer og vilkår for flygtninge og indvandrere, så de kan indgå i hverdagen med samme rettigheder og pligter som de øvrige borgere i kommunen.
 • vi skal kunne rumme borgere af anden etnisk baggrund end dansk i kommunens tilbud.
 • alle nyankomne, arbejdsdygtige flygtninge får et integrationsprogram, der er beskæftigelsesrettet, med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Socialdemokratiet ønsker, at der er gode rammer for social og kreativ udfoldelse i Ringsted Kommune. Et alsidigt kulturliv har afgørende betydning for borgernes livskvalitet.

Socialdemokratiet ønsker, at biblioteket skal være naturlige samlingssteder for mennesker i alle aldre.

Socialdemokratiet vil støtte det arbejde, der foregår på museumsområdet. Vores borgere og ikke mindst børnene skal kende kommunens og deres egen historie.

Socialdemokratiet ønsker et Ringsted præget af god forskellig kunst, som kan berige borgerne.

Socialdemokratiet ønsker at kommunen støtter klubber, foreninger og frivillige organisationer med henblik på, at de bidrager til et godt socialt liv for borgerne.

Socialdemokratiet ønsker at fremme mulighederne for, at alle, uanset alder, kan dyrke idræt og motion.

Det betyder for os at:

 • der i lokalområderne skal være mulighed for en mangfoldighed og alsidighed i kultur- og fritidstilbud.
 • fritidslivet skal inddrages aktivt i gennemførelsen af en god sundhedspolitik.
 • vi vil arbejde for at skabe årlige kulturbegivenheder, f.eks. musik, teater m.m.
 • biblioteket skal være på forkant med udviklingen ved at der sikres midler til, at de kan følge med den teknologiske udvikling.
 • biblioteket indrettes, så der er mulighed for at skabe mangfoldighed f.eks.  it-undervisning, film, foredrag m.m., og f.eks. et cafemiljø vil være en naturlig del af indretningen.
 • biblioteket skal arbejde tæt sammen med skolerne for at opnå den bedste udnyttelse af ressourcerne.
 • alle kommunalt godkendte foreninger og klubber skal have gode lokaler og øvrige nødvendige faciliteter stillet til rådighed.
 • vi vil bevare kommunens kulturhuse og kultursamlingssteder.
 • vi vil fastholde lederuddannelse for foreningsaktive.
 • der skal være gode idrætsfaciliteter inden for rimelig afstand i hele kommunen.
 • de nuværende svømmefaciliteter skal bevares og gerne udvikles. 
 • vi vil arbejde for, at der etableres samarbejde mellem skoler og idrætsklubber.
 • Vi skal fortsat udvikle helhedsplanen og faciliteterne ved Ringsted Sportscenter.

Vores landsbyer og landområder er et aktiv for vores kommune og vi ønsker at støtte op om en aktiv landdistriktspolitik.

Det betyder for os at:

 • det skal være attraktivt at bosætte sig i landområderne.
 • det skal være muligt at have pasningsordning i nærområdet.
 • vi skal fastholde de nuværende folkeskoler i landområdet.
 • for at fastholde borgerne i landområde, er det nødvendigt med en fornuftig kollektiv trafik.
 • vi skal fastholde og udbygge Flextur-ordningen.
 • vi skal styrke mulighederne for idræts- og motionsudøvelse i landområdet. 
 • vi vil støtte de lokale forsamlings- og kulturhuse.
 • vi vil fremme dialogen og det gensidige samarbejde med landdistriktsudvalget.
 • der skal fortsat være fokus på udbygning af cykelstier i landområderne.