Mærkesager

Kommunalpolitisk program 2022 - 2025

Sammen om Ringsted

Socialdemokratiet ønsker en samfundsudvikling, hvor det enkelte menneske sikres frihed under ansvar for fællesskabet.

Socialdemokratiet ønsker at sikre en fortsat udvikling af en grøn kommune.

Socialdemokratiet vil sikre en sund økonomisk politik, hvor der er balance imellem indtægter og udgifter. Vi vil arbejde langsigtet og sikre sammenhæng mellem planlægning og de økonomiske muligheder.


Vi vil arbejde for en ansvarlig og retfærdig økonomisk politik, som skal være fundamentet for en sund økonomi i Ringsted.

En langsigtet økonomisk politik der bygger på stabilitet, som skal være grundlaget for de politiske og administrative beslutninger. Beslutninger, der skal skabe udvikling af Ringsted Kommune og sikre tryghed og sikkerhed for borgerne.

Vi sætter velfærden først – og vi arbejder for at fastholde og udvikle kvaliteten i den kommunale service.

Vi vil arbejde for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere til Ringsted Kommune.

Det betyder for os at:

 • Vi prioriterer velfærd før skattelettelser.
 • Kommunen skal have en langsigtet og realistisk økonomisk politik.
 • Der skal være plads til god borgerservice af høj kvalitet, hvor vi sætter borgeren i centrum.
 • Der skal skabes økonomi til vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen i årene fremover.

Socialdemokratiet ønsker, at det skal være attraktivt at drive virksomhed og detailhandel i Ringsted Kommune.

Socialdemokratiet ønsker en kommune med et bæredygtigt erhvervsliv og en varieret detailhandel. hvor det er kommunen og borgerne der styrer udviklingen, så vores erhvervsliv og handelsliv svarer til de behov og ønsker, som borgerne har.

Det betyder for os:

 • der fortsat skal arbejdes aktivt for en væsentlig udbygning af erhvervslivet og detailhandlen i Ringsted Kommune, så der skabes varige lokale arbejdspladser.
 • hvis virksomhederne ønsker at etablere sig uden for erhvervsområderne, skal det ske således, at et rent miljø bevares og bygninger opføres med størst mulig hensyntagen til de landskabelige værdier.
 • kommunen samarbejder aktivt med erhvervsforeninger og centerforeninger for at sikre den bedst mulige service til virksomhederne, og kommunen skal have medarbejdere med de rette kompetencer, som kan yde denne service.
 • Alle nye virksomheder bør opfordres til etablering af solceller på bygninger.

Socialdemokratiet ønsker en langsigtet planlægning af såvel boligudbygning, erhvervsbyggeri og infrastruktur med fokus på, at Ringsted kommune består af store og små bysamfund. Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med Landbyforum, grundejerforeninger, boligselskaber og bylaug samt inddragelse af borgerne.

Det betyder for os at:

 • der skal arbejdes hen imod et bredt varieret boligudbud, hvor lejeboliger/almene boliger skal prioriteres.
 • der skal føres en aktiv politik om køb af jord. Det skal sikre en målrettet styring af byudviklingen, med etablering af boliger for alle indtægtsgrupper.
 • Der skal indtænkes institutioner i nye boligområder, således at der er pasningsmuligheder i nærområdet.
 • vi skal sikre et veludbygget vej- og stisystem i hele Ringsted Kommune, både rekreative trampestier og trafikcykelstier. Fokus skal endvidere være på at skabe sikre skoleveje.
 • landsbyerne skal bevares, og deres selvstændighed skal respekteres via de eksisterende landsbyforeninger og landsbyforum.
 • borgerne skal inddrages tidligt når Planstrategi og Kommuneplan bliver udarbejdet.
 • den offentlige trafik skal konstant være i fokus, så borgerne får de bedste muligheder for at transport i hele kommunen.

Socialdemokratiet vil sikre en fortsat udvikling af en grøn og smuk kommune.

Socialdemokratiet i Ringsted arbejder aktivt for at fremme grøn energi og bæredygtige løsninger i området. Der fokuserer på at reducere CO2-udledningen og øge anvendelsen af vedvarende energikilder såsom solenergi, vindenergi og biomasse. Dette kan omfatte initiativer som opførelse af flere solcelleanlæg, etablering af vindmølleparker og støtte til energieffektivitet i både private og offentlige bygninger.

Derudover kan Socialdemokratiet i Ringsted arbejde på at fremme grøn transport, herunder elektriske køretøjer og forbedrede kollektive transportsystemer for at reducere luftforurening og CO2-udledning fra transportsektoren. De kan også støtte op om initiativer til genbrug, affaldshåndtering og beskyttelse af naturen og biodiversiteten i lokalområdet.

 

Det betyder for os:

 • vi skal fortsat etablere grønne og rekreative boligmiljøer.
 • vi skal sikre et reelt samarbejde med landsbyforum og naturfredningsorganisationer, og høringer skal foretages tidligt i den politiske proces.
 • vi skal arbejde for at sikre et rent og sundt miljø.
 • vi vil arbejde for en kommunal ressourcestrategi med fokus på reduktion af ressourceforbrug og øget genbrug.
 • vi vil fortsætte arbejdet for at sikre effektive tiltag for beskyttelse mod de klimatiske forandringer.
 • vi vil arbejde for, at Ringsted Kommune når målene for reduceringen af CO2.
 • vi vil arbejde for mere fjernvarme, baseret på ikke fossile brændstoffer.
 • vi vil fortsætte arbejdet med at øge borgernes muligheder for at benytte naturen og landskabet i Ringsted Kommune.
 • affald skal sorteres så tæt på borgerne som muligt.

Børn har brug for at få de bedst mulige rammer for at udvikle sig: fysisk, intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt og kreativt. Rammer hvor de kan vokse, opdage muligheder og udvikle deres evner. Der skal være fokus på at skabe miljøer hvor børn kan trives, skabe gode venskaber og fællesskaber. Børn i Ringsted skal have den hjælp, der er behov for, det gælder også de børn som har særlige udfordringer fysisk, psykisk eller socialt.

 

Det betyder for os:

 • Pladsgaranti er en selvfølge og børnene skal kunne tilbydes pasning i nærområdet.
 • Der stilles krav til børnenes omgivelser, både fysisk og psykisk, og personalet skal sikres den fornødne efteruddannelse til at imødekomme disse krav.
 • Der skal være lege- og læringsmiljøerne både ude og inde som skal kunne sikre den pædagogisk udvikling af det enkelte barn.
 • Da Ringsted er en pendlerkommune og dermed skal tilgodese forældre, der arbejder både aften og nat samt i weekender, skal der tilbydes variable åbningstider i institutionerne.
 • Der sikres sammenhæng og helhed i børnenes liv fra dagpleje/vuggestue over børnehave, SFO og skole til den unges start på en ungdomsuddannelse.
 • Der fokuseres på indsatsen for udsatte og sårbare børn og unge og vi vil sikre de bedste muligheder for børn i mistrivsel.
 • Vi vil have fokus på aktiviteter der fordrer til fællesskab og oplevelsen af sammenhold og prioriterer en glidende overgang mellem dagtilbud og skole.

Vi stræber efter at have stærke folkeskoler, hvor eleverne oplever sig som en integreret del af et socialt og fagligt fællesskab. Skolen skal skabe et miljø der opfordre til at børnene kan udvikle evnen til problemløsning, kreative tænkning og evnen til samarbejde

Skolen skal sikre, at børnene udvikler deres lyst og evne til at lære resten af livet og hjælpe børnene til at blive hele mennesker.

Vi vil fokusere på at løfte fagligheden hos alle børn, herunder også de svage elever, så alle børn står bedst muligt rustet over for fremtiden.

Det er vores mål, at Ringsteds skoler med deres forskelligheder opleves som én kommunal skoleenhed.

Det betyder for os:

 • Børn og forældrene har respekt for undervisningen.
 • Personale- forældre- og elevindflydelsen på skolens daglige drift forsat skal udvikles.
 • Der skal sikres uddannelse til alle på trods af forskellige behov.
 • Vi vil møde barnet der, hvor det er, og holde fokus på inklusion hvor det er muligt. Vi vil løbende evaluere inklusionsindsatsen.
 • Der skal sikres videre- og efteruddannelse af lærerne.
 • Der skal fortsat afsættes ressourcer til renovering og modernisering af kommunens skoler.
 • Skolestrukturen skal løbende evalueres og tilpasses for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.

UngRingsted skal fortsat være et tilbud med varierede udbud af forskellige kurser og fritidsaktiviteter.

Vi ønsker en aktiv og udfordrende ældrepolitik, Vi stræber efter en visionær tilgang til fremtidens ældrepolitik, der fokuserer på de ældres ønsker og behov. Dette indebærer mulighed for selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. Vi ønsker at sikre et værdigt ældre liv, med en ansvarlig og respektfuld ældrepolitik.

Overordnet set skal hjælpen først og fremmest tilgodese behovene hos de svageste ældre. Samtidig skal den aktiverende og forebyggende indsats prioriteres højt så der sigtes mod at bevare ældres selvstændighed og livskvalitet i mange år fremover.

 

Det betyder for os:

 • der skal ydes en behovsorienteret og fleksibel hjemmehjælp, med en visiteret rengøring.
 • arbejdet med faste selvstyrende teams skal fortsat styrkes og udbygges.
 • hjemmeplejen skal organiseres, så personalet og de ældre har størst mulig indflydelse på og ansvar for arbejdets tilrettelæggelse.
 • der skal sikres kompetenceudvikling og uddannelse af vores personale i pleje og sundhed.
 • der skal være mindre registrering og kontrol og mere tid til den enkelte.
 • der skal være mulighed for genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 • der skal sikres det nødvendige antal aflastningsboliger, og aflastning i egen bolig skal være en mulighed.
 • der skal sikres uddannelse og opkvalificering af personale til at tage sig af ældre med sindslidelser.
 • der skal være et tilbud om kontakt til den ældre i eget hjem, evt. via hotline eller hjemmebesøg.
 • der skal være meningsfyldte tilbud om aktiviteter på alle kommunens plejecentre.
 • den kommunale madordning skal indeholde god, sund og nærende mad til en overkommelig pris.
 • vi vil gennem foreninger og organisationer støtte og styrke kommunens mange forskellige tilbud til selvhjulpne borgere.
 • vi vil støtte op om Ældrerådets arbejde, og vi vil være et aktivt talerør for dem i den politiske proces
 • det skal være trygt at blive og være gammel i Ringsted kommune

 

Alle har ret til et sundt liv.

Ringsted Kommune skal påtage sig en stor og aktiv rolle i forbindelse med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Vi stræber efter lighed og lige adgang til sundhedstjenester– uanset ens baggrund, da vi tror på at det vil bidrage positiv til en enkeltes livskvalitet.

Det betyder for os:

 • vi vil sikre et sundhedsvæsen med lige adgang for alle borgere.
 • det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde skal organiseres således, at det sundhedsfaglige personale kommer så tæt på borgeren som muligt og at videndeling om den enkelte borger er i centrum.
 • sundhedshuset forsat skal være for alle og indeholde mange forskellige sundheds- og forebyggende ydelser.
 • vi skal give hurtig og målrettet genoptræning efter endt sygdomsforløb så borgeren kan komme hurtig videre med eget liv.
 • vi vil opprioritere forebyggelsen af uhensigtsmæssige indlæggelser.
 • der skal være fokus på sund kost i kommunens skoler og institutioner. Sund kost vil forbedre børnenes indlæringsmuligheder.
 • motion skal være i fokus for alle aldersgrupper, bl.a. via understøttelse af foreningslivet.
 • undgå behovet for supplerende sundhedsforsikringer.
 • sundhedspleje- og skolelægeordningen samt skoletandplejen skal omfatte både forebyggelse og behandling for at fremme fysisk trivsel hos de kommende generationer.
 • Arbejde proaktive i at opspore misbrugende adfærd, især blandt skoleelever og i ungdomsklubberne.
 • Der skal være åbne tilbud til misbrugerne, især med fokus på hurtig og lettilgængelig hjælp.
 • der skal fortsat være et gratis rygestopkursus for borgere, der gerne vil holde op med at ryge.
 • vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at forebygge ensomhed.
 • Vi vil have fokus på særlig udsatte grupper, blandt andet gennem aktiviteter og hjælp der støtter personer med psykiske lidelser.

At leve med et handicap, uanset om det er fysisk eller mentalt, bør ikke være en barriere for at leve et godt liv. Vi vil medvirke til, at rammerne for handicappede medborgere er optimale, således at en større eller mindre fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke udelukker borgeren fra fællesskabet og et meningsfyldt liv.

Vores offentlige bygninger skal opfylde tilgængelighedsstandarden.

Det betyder for os:

 • Handicappede skal have samme muligheder som resten af borgerne, hvad angår bolig, beskæftigelse, uddannelse og fritidsaktiviteter.
 • kompenserende støtte skal målrettes den enkeltes behov, for at opnå størst mulig effekt. Arbejdet skal foregå i tæt dialog med borgeren.
 • gennem en tidlig forebyggende vejledning og rådgivning vil vi mindske belastningerne i familier med et handicappet barn.
 • vi vil støtte og hjælpe børn og unge af psykisk syge forældre og forældre med misbrug.
 • Ringsted kommune skal have fokus på børn og unge med psykiske lidelser. 
 • vi vil sikre, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem socialpsykiatrien, regionspsykiatrien og kommunens rådgivningscenter.
 • vi vil fremme dialogen og det gensidige samarbejde med kommunens handicapråd.
 • kommunens Handicap Politik skal evalueres løbende. Politikken ændres hver 4. år – som øvrige politikker.

Vi anser en meningsfuld beskæftigelse for at være grundlæggende, for at forme en givende tilværelse for ethvert individ. Derfor vil vi arbejde for, at dem der kan arbejde, kommer i beskæftigelse og de borgere der ligger på kanten af arbejdsmarkedet også har mulighed for at blive en del og bidrage med det de kan. Vi vil føre en aktiv beskæftigelsespolitik, der er tilgængelig for alle, uanset alder, etnisk baggrund eller køn.

 

Det betyder for os:

 • borgerne i Ringsted Kommune skal møde et jobcenter, der er til for dem, hvis de bliver ledige og har behov for hjælp.
 • vi skal sikre, at den ledige borger modtager en individuel og respektfuld vejledning i forhold til den samlede situation de står i.
 • jobcentrene, som en kommunal ordning, skal hele tiden have en særlig bevågenhed og ikke privatiseres.
 • jobcentret skal samarbejde med de faglige organisationer og A-kasserne for at skabe de bedste resultater til glæde for de ledige. Ny lovgivning betyder at A-kasserne i de første måneder af ledigheden har opgaven.
 • unge ledige skal tilbydes uddannelse og hjælpes til at komme ind på et uddannelsessted
 • borgere på overførselsindkomst eller borgere, som på anden måde har mistet tilhørsforholdet til arbejdsmarkedet, ikke må blive sat uden for fællesskabet, men skal tilbydes en individuel hjælp til at vende komme tilbage til arbejdsmarkedet
 • flere arbejdsgivere og virksomheder skal være med til at styrke aktiveringen af de ledige, så de kan komme i ordinært arbejde.
 • lediges uddannelse og evt. løbende efteruddannelse af dem, der er i arbejde, opprioriteres.
 • borgerne skal have mulighed for, løbende at forbedre deres kompetencer gennem hele livet.
 • Ringsted Kommune skal gå forrest med hensyn til arbejdsmiljø, livslang læring og en moderne personalepolitik for alle aldersgrupper.
 • der skal være fokus på at tilpasse beskæftigelsesgraden for sårbare og udsatte borgere. 
 • jobcentret og det lokale beskæftigelsesråd løbende tilpasses de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet.
 • jobcentret og de lokale virksomheder skal skabe et tættere samarbejde om en aktiv job- og arbejdsformidling, også for at blive bedre til at matche ledig og virksomhed.

Socialdemokratiet ønsker en beskæftigelsesorienteret socialpolitisk indsats, som er målrettet mod det private og det offentlige arbejdsmarked med udgangspunkt i den enkelte borgers liv, behov og ønsker.

Koordineringen mellem arbejdes-, erhvervs-, uddannelses- og socialområdet skal sikres og udvikles i et fleksibelt system med fokus på tilpasning til de aktuelle behov.

Det betyder for os at:

 • strategien skal bygges op om forebyggelse, fastholdelse og integration.
 • kommunen skal lave planer for den enkelte der sikrer vejen tilbage til ordinær beskæftigelse gennem vejledning, aktivering og uddannelse.
 • et aktivt opsøgende arbejde i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, skal sikre arbejdspladser til ledige.
 • der skal indgås sociale partnerskabsaftaler mellem erhvervslivet og kommunale virksomheder med henblik på virksomhedsrevalidering og arbejdsprøvning. Der skal sikres bedre vilkår for fysisk og psykisk handicappede med tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder mulighed for en variabel beskæftigelsesgrad. 
 • der skal være krav om sociale klausuler i alle kommunens udbud, idet krav herom skal indarbejdes i udbudsbetingelser og i kontrakter med eksterne aktører.

Ringsted Kommune er, som servicevirksomhed for borgerne og erhvervslivet, i sig selv den største arbejdsplads i kommunen.

For at medarbejderne kan løse opgaverne, er det en forudsætning at de besidder den nødvendige faglige viden og indsigt. Arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder er nødvendige for en kvalificeret indsats. Dette gøres bl.a. gennem en fleksibel og tillidsskabende tilgang, hvor ideer kan udspringe fra hele organisationen

Vi skal gøre Ringsted Kommune til en attraktiv arbejdsplads, ved at være opmærksom på innovation, nytænkning og udvikling, så vi kan tiltrække nye medarbejdere og fastholde kvalificerede medarbejde.

Det betyder for os:

 • Medarbejdere skal tilbydes mulighed for at udvikle faglige og sociale kompetencer.
 • Et godt arbejdsmiljø skaber mulighed for at udfolde sine kompetencer og dermed løfte kvaliteten i arbejdet.
 • Medarbejdere skal have størst mulig indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af opgaver.
 • Vi er opmærksomme på de organisatoriske forandringer, der hele tiden foregår i den kommunale verden. Der skal skabes tryghed i ansættelsen.
 • Den nødvendige frihed med løn til at varetage funktionen som tillidsrepræsentant skal være til rådighed.

 

Socialdemokratiet mener, at udlicitering aldrig må blive et mål i sig selv. Det må derfor kun bruges som et middel til opgaveløsning under de til enhver tid givne økonomiske rammer.

Ved udbud skal der fokuseres på kvalitetsmål og kvalitetsstyring. Udlicitering må ikke medføre en skjult eller utilsigtet serviceforringelse.

De offentlige virksomheder skal have mulighed for at byde på egne opgaver.

Det betyder for os at:

 • der skal sikres en klar udbudspolitik, da en sådan er afgørende for at sikre reelle udbudsforløb og de bedst mulige vilkår for medarbejdere både før, under og efter udlicitering.
 • der ikke bliver udlicitering af personlig pleje og omsorg.
 • velfærd ikke skal gøres til en handelsvare, hvor det bliver økonomisk formåen, der bliver afgørende frem for borgerens personlige behov.
 • der skal være politisk repræsentation i bestyrelserne for de kommunale selskaber (§60-IS-A/S). Dette skal sikre demokratiet og den tætte borgerindflydelse.
 • det skal sikres, at arbejdet udføres på danske overenskomstvilkår.
 • der i udbudspolitikken skal stilles krav om kædeansvar og sociale klausuler.
 • social dumping skal bekæmpes og ILO konventionen 94 skal følges.
 • der skal ske virksomhedsoverdragelse af det kommunale personale ved alle kommunale selskabsdannelser.

Vi vil fortsat arbejde på en effektiv integration af de nye medborgere, der bosætter sig i Ringsted kommune. Vi stræber efter at møde alle med ligeværdighed og et udgangspunkt om, at man både har rettigheder og pligter, når man modtager ydelser. Vi vil fortsat arbejde på at sikre, at alle nye borgere bliver en del af det lokale fællesskab.

Kommunen skal tilbyde borgere med udenlandsk oprindelse i alle aldersgrupper danskkurser og andre relevante aktiviteter, med det formål at fremme integrationen i det danske samfund og opnår varig beskæftigelse. Målet om danskundervisning skal følges op af en nem og hurtig adgang til relevante kurser.

 

Det betyder for os:

 • vi vil arbejde for en aktiv dialog med indvandrere, flygtninge og deres organisationer om den fælles opgave, som det er at sikre gode forhold for alle borgere.
 • vi vil samarbejde med de lokale flygtningenetværk.
 • vi vil arbejde for, at det danske samfunds grundlæggende værdier accepteres og respekteres af alle.
 • vi vil skabe rammer og vilkår for flygtninge og indvandrere, så de kan indgå i hverdagen med samme rettigheder og pligter som de øvrige borgere i kommunen.
 • vi skal kunne inkludere borgere af anden etnisk baggrund end dansk i kommunens tilbud.
 • alle nyankomne, arbejdsdygtige flygtninge får et integrationsprogram, der er beskæftigelsesrettet, med udgangspunkt i den enkeltes situation.
 • Der er en forventning om, at nye borgere respekterer og inkorporerer de grundlæggende værdier i det danske samfund, herunder principper om ligeværdighed, krav og forventninger.

 

Vi ønsker, at der er gode rammer for social og kreativ udfoldelse i Ringsted Kommune. Et alsidigt kulturliv har afgørende betydning for borgernes livskvalitet.

Kommunen skal støtter klubber, foreninger og frivillige organisationer med henblik på, at de bidrager til et godt socialt liv for borgerne.

Vi skal forsat fremme mulighederne for, at alle, uanset alder, kan dyrke idræt og motion.

Det betyder for os:

 • Der i lokalområderne skal være mulighed for en mangfoldighed og alsidighed i kultur- og fritidstilbud.
 • Vi skal forsat udvikle frivillige området og være med til at skabe rammer for rekruttering. Der skal være fokus på de frivillige og de frivillige organisationer. 
 • Fritidslivet skal inddrages aktivt i gennemførelsen af en god sundhedspolitik.
 • Vi vil arbejde for at skabe årlige kulturbegivenheder, fx sport, musik, teater m.m.
 • Biblioteket skal være et naturligt samlingssted for mennesker i alle aldre og indrettes, så der er mulighed for at skabe mangfoldighed f.eks.  it-undervisning, film, foredrag m.m., og f.eks. et cafemiljø vil være en naturlig del af indretningen.
 • Alle kommunalt godkendte foreninger og klubber skal have lokaler og øvrige nødvendige faciliteter stillet til rådighed.
 • Vi vil bevare kommunens kulturhuse og kultursamlingssteder.
 • Vi vil fastholde lederuddannelse for foreningsaktive.
 • Der skal være gode idrætsfaciliteter inden for rimelig afstand i hele kommunen.
 • Svømmefaciliteter skal bevares og gerne udvikles. 
 • Vi vil arbejde for, at der etableres samarbejde mellem skoler og idrætsklubber.
 • Vi skal fortsat udvikle helhedsplanen og faciliteterne ved Ringsted Sportscenter.

Vores landsbyer og landområder er et aktiv for vores kommune og vi ønsker at støtte op om en aktiv landdistriktspolitik.

Det betyder for os at:

 • det skal være attraktivt at bosætte sig i landområderne.
 • det skal være muligt at have pasningsordning i nærområdet.
 • vi skal fastholde de nuværende folkeskoler i landområdet.
 • for at fastholde borgerne i landområde, er det nødvendigt med en fornuftig kollektiv trafik.
 • vi skal fastholde og udbygge Flextur-ordningen.
 • vi skal styrke mulighederne for idræts- og motionsudøvelse i landområdet. 
 • vi vil støtte de lokale forsamlings- og kulturhuse.
 • vi vil fremme dialogen og det gensidige samarbejde med landdistriktsudvalget.
 • der skal fortsat være fokus på udbygning af cykelstier i landområderne.